امروز جمعه, ۷ آذر , ۱۳۹۹

همکاری با ما

از متقاضیان واجد شرایط به منظور همکاری با این شرکت در هر یک از ردیف های شغلی مندرج در
جدول زیر دعوت بعمل می آورد :

 

محل استخدام سابقه مفید تحصیلات مرتبط سن جنسیت عنوان شفلی ردیف

 

مشاهده فرم درخواست همکاری