امروز شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰

اکسید منیزیم سینتره (DBM)

اکسید منیزیم سینتره که از نظر فعالیت شیمیایی خنثی می باشد، از طریق سینتر کردن منیزیت خام یا منیزیای کلسینه در کوره دوار در دمای ۲۰۰۰ درجه سانتی گراد تولید می شود. عمده کاربرد این محصول در صنعت دیرگداز می باشد، به طوریکه اکسید منیزیم سینتره با عیار ۹۴-۸۰ درصد در تولید جرم های قلیایی و اکسید منیزیم سینتره با عیار بالاتر در تولید آجرهای قلیایی، به عنوان ماده اولیه، مورد مصرف می باشد.

مشخصات محصول

Code: IRP M97 IRP M96 IRP M95 IRP M94 IRP M92 IRP MP90 IRP MP88 IRP MP88F IRP MP80 IRP MP60
MgO% min ۹۶.۵۰ ۹۵.۵۰ ۹۴.۵۰ ۹۳.۵۰ ۹۱.۵۰ ۸۹.۲۰ ۸۶.۰۰ ۸۶.۰۰ ۷۹.۰۰ ۶۰.۰۰
CaO% max ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۲.۲۰ ۲.۵۰ ۳.۰۰ ۳.۵۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۵۰
SiO2% max ۱.۹۰ ۲.۸۰ ۲.۷۰ ۴.۰۰ ۵.۳۰ ۶.۵۰ ۸.۰۰ ۷.۵۰ ۱۷.۰۰ ۳۰.۰۰
Al2O3% max ۰.۳۰ ۰.۳۰ ۰.۳۰ ۰.۴۰ ۰.۵۰ ۰.۵۰ ۰.۵۰ ۰.۵۰ ۰.۷۰ ۰.۷۰
Fe2O3% max ۰.۸۰ ۰.۸۰ ۰.۴۰ ۰.۶۰ ۰.۶۰ ۰.۷۰ ۰.۷۰ ۲.۵۰(min) ۱.۵۰ ۵.۰۰
L.O.l% max ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۱۰
B.D min ۳.۳۸ ۳.۳۶ ۳.۳۴ ۳.۳۱ ۳.۳۰ ۳.۱۲ ۳.۱۲ ۳.۱۲ ۳.۱۰ ۲.۹۰